Dit is de luisterwebsite van Voluit vzw.

Hier kunnen mensen met een verstandelijke beperking luisteren naar informatie.

Deze luisterwebsite is gemaakt door Voluit vzw. In Voluit vzw gebruiken we dit systeem ook als informatiebron voor onze bewoners die niet of moeilijk kunnen lezen. Zo gebruiken we tablets en kiosken om informatie aan te bieden met de luisterwebsite praatplaat.be. Daar kunnen de bewoners zelfstandig en op hun eigen tempo horen wat er op het menu staat, wie er vandaag jarig is, naar een kookboek, het weerbericht, informatie over dieren, de dagbesteding, spelletjes en lokaal nieuws.

Voluit vzw heeft met Praatplaat een prijs gewonnen 'zorgvinding 2018' van In4care. Een soort prijs voor uitvindingen in de zorgsector. Voluit vzw is ook één van de werkgevers van het jaar geworden met Praatplaat als beste intern project. U kunt een dergelijke spraakwebsite laten maken op maat van uw voorziening. Met de nodige ondersteuning beschikt u zo over een hulpmiddel om informatie op maat van uw cliënten toegankelijk te maken.

Op deze website: "https://praatplaat.be/info.html" vind je meer informatie over de mogelijkheden van het systeem van praatplaat. Er zijn heel eenvoudige hulpmiddelen gemaakt om tekst en foto's op de eigen website te plaatsen.

Voor meer informatie of vragen kan je tercht bij Dirk Delbaere. Ook nieuwe ideeën zijn welkom. Stuur een mailtje naar volgend adres:

Contact:

eb.tiulov@ereabled.krid

_________________________________________

Privacyverklaring
GEBRUIKER van Praatplaat
Juridische informatie

Definities

Voor de toepassing van deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

Algemeen

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer je jouw persoonsgegevens overmaakt aan de Aanbieder of Ontwikkelaar, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord dat deze zullen worden opgeslagen en verwerkt in de databanken van de Website, alsook dat deze zullen worden gepubliceerd op de Website en dat andere Gebruikers hierdoor toegang tot jouw persoonsgegevens kunnen hebben en er eventueel gebruik van kunnen maken, conform de hieronder opgenomen voorwaarden.

Doel

De Persoonsgegevens die je eventueel persoonlijk meedeelt, zullen door de Aanbieder of Ontwikkelaar enkel worden verwerkt om:

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit Persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Daarenboven geven we in geen enkel geval je persoonsgegevens door aan derden, tenzij:

Teneinde misverstanden hieromtrent te vermijden, erken je dat derde partijen de Website kunnen crawlen en/of opslaan, zodat de Website of delen ervan dewelke jouw persoonsgegevens bevatten in de zoekresultaten van zoekmachines kunnen worden weergegeven en/of in een cache of archief kunnen terechtkomen, zonder dat de Aanbieder of de Ontwikkelaar hier enige controle over hebben en hier dus ook niet voor kunnen worden aangesproken.

Bewaring van je persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door de Aanbieder of Ontwikkelaar bewaard en in dit verband besteedt de Aanbieder of Ontwikkelaar hieraan dezelfde zorg als aan de bewaring van haar eigen vertrouwelijke informatie. De Aanbieder of Ontwikkelaar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden. Jouw persoonsgegevens zijn niet toegankelijk voor niet-geautoriseerde derden, waardoor door deze personen geen enkel gebruik van jouw persoonsgegevens kan worden gemaakt. Het aantal medewerkers van de Ontwikkelaar dat over toegang tot jouw persoonsgegevens beschikt, wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt. Bovendien zullen deze medewerkers enkel gebruik maken van jouw persoonsgegevens overeenkomstig de bovenvermelde doelstellingen. Op die manier beschikt de Aanbieder over een strikt beveiligingsbeleid dat toelaat om een ongeoorloofde toegang tot en misbruik van jouw persoonsgegevens te vermijden.

Gebruik van cookies

Via cookies houdt de Website informatie bij over bezoekers. Dit gebeurt om betrouwbare statistieken te kunnen opmaken en om het functioneren en de reactiesnelheid van de Website te verbeteren. Sommige cookies zijn nodig om bepaalde essentiële onderdelen van de Website te laten functioneren. Als je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, kan de Website je geen correcte werking garanderen.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd deze Privacyverklaring aan te passen of bij te werken. In dit geval zal de Aanbieder de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbare kennisgeving op de Website. Het is jouw verantwoordelijkheid om op regelmatige basis te controleren of je op de hoogte bent van de laatste versie van de Privacyverklaring. Indien je de Website verder gebruikt na datum van een wijziging, gaat de Aanbieder ervan uit dat je kennis hebt genomen van de gewijzigde Privacyverklaring en dat je uitdrukkelijk instemt met de bepalingen die erin zijn opgenomen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw Persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen: dirk.delbaere@voluit.be

Laatst gewijzigd op 3 maart 2020

Gebruiksvoorwaarden
GEBRUIKER van Praatplaat
Juridische informatie

Gebruikte definities

Voor de toepassing van deze “Gebruiksvoorwaarden” wordt het volgende verstaan onder:

Gebruik

Algemeen

Zowel de toegang als het Gebruik van de Website is onderworpen aan de hierboven vermelde en hierna volgende algemene Gebruiksvoorwaarden.

Graag verzoeken wij Je deze Gebruiksvoorwaarden zo grondig mogelijk te lezen vooraleer de Website te raadplegen of er op gelijk welke manier Gebruik van te maken.

Door het louter feit van toegang tot of Gebruik van deze Website verklaar Je Je als Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met de vermelde Gebruiksvoorwaarden. 
In geval Je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en/of Je de draagwijdte of de betekenis ervan niet begrijpt, verzoeken wij Je om de Website niet verder te bekijken en/of te Gebruiken en de Website zo snel mogelijk te verlaten.

Toepassingsgebied

De Aanbieder is eigenaar van de domeinnaam Praatplaat.be.

De Ontwikkelaar is eigenaar en beheerder van de code van de Website en eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten hierop en staat in voor de verdere ontwikkeling van de Website.

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder de Aanbieder je toegang verleent tot haar Website en de daarop aangeboden diensten.

Doel

Het doel van deze Website is het aanreiken van een hulpmiddel bij het zoeken naar Informatie bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. De Website wil een eenvoudige, snelle en verbeterde methode aanbieden om Informatie via een netwerk vlot op te zoeken en te Gebruiken, alsook om de Informatie actueel te houden.

Inhoud en Gebruik van de Website

Je gaat er als Gebruiker mee akkoord dat het Gebruik van de Website of van de Informatie volledig op Jouw eigen risico gebeurt. De Aanbieder fungeert louter als beheerder van de Website en biedt in dit verband louter de technische faciliteit aan teneinde het Gebruik van Informatie toe te laten aan een Gebruiker. 

De Website en alle daarin opgenomen Informatie is beschikbaar 'zoals ze is', dit wil zeggen in de huidige staat, zoals beschikbaar, met mogelijke onnauwkeurigheden en fouten en zonder dat er in dit verband enige manier garanties worden geleverd door de Aanbieder of Ontwikkelaar.

Ondanks alle geleverde inspanningen kunnen er dus nog steeds fouten en vergissingen voorkomen en kan de ter beschikking gestelde Informatie onvolledig, onjuist, onnauwkeurig of niet bijgewerkt zijn. De Aanbieder of Ontwikkelaar kan echter niet waarborgen dat de Website en de ter beschikking gestelde Informatie op elk moment en in alle omstandigheden bijgewerkt en foutvrij is noch dat deze geschikt zijn voor een bepaald doel. Om deze redenen mag je de opgenomen Informatie als Gebruiker niet blindelings vertrouwen.

Als er een probleem wordt gesignaleerd, zal de Aanbieder alle redelijke maatregelen nemen die zij nuttig en noodzakelijk acht om hieraan te verhelpen. Neem bij twijfel best contact op met de betrokken partij van wie de Informatie afkomstig is, om zo de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de Informatie te controleren.

Elke Gebruiker verklaart en waarborgt de Aanbieder en de Ontwikkelaar te verdedigen tegen en te vrijwaren voor alle claims, gerechtelijke maatregelen en procedures, vonnissen, schade, kosten, vergoedingen, aanspraken en vorderingen ingesteld door derden op grond van een inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht (of op enig recht van een derde) en de Gebruiker is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien hierin begrepen gebeurlijke rechtsplegingskosten.

De Aanbieder en/of de Ontwikkelaar beperkt ten allen tijde zijn aansprakelijkheid tot het bedrag van € 2.500, en eventuele vorderingen tot schadevergoeding dienen binnen het jaar na het ontstaan van het schadeverwekkend feit te worden ingesteld. De Aanbieder en/of de Ontwikkelaar zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade, omstandige schade, strafsancties of winstverlies, en kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor het Gebruik dat de Gebruiker en/of een derde maakt van de beschikbare Informatie.

Bovendien ga Je ermee akkoord dat het downloaden van Informatie of het op een andere wijze verkrijgen van Informatie door het Gebruik van de Website volkomen op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Je bent zelf en zonder enige beperking verantwoordelijk voor de eventuele verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s die het gevolg zijn van het downloaden van Informatie of van elk ander Gebruik van deze Website. De Aanbieder en/of Ontwikkelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel of schade die Je mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige Informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de Website of op externe websites van derden waarnaar wordt verwezen (via een zogeheten link).

Links naar externe webpagina's

Het is mogelijk dat de Website links bevat naar externe websites of webpagina’s van derden. De Aanbieder en/of Ontwikkelaar heeft geen invloed op de inhoud van die websites en/of pagina’s en kan dus in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites of de juistheid van de informatie die zich daarop bevindt noch hier enige waarborg voor bieden. 

De links naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan in hoofde van de Aanbieder en/of Ontwikkelaar en betekent geenszins dat de Aanbieder en/of Ontwikkelaar die externe website goedkeurt of aanbeveelt. De Aanbieder en/of Ontwikkelaar kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Belgische wetgeving.

De links worden louter ter informatie of voor Jouw gebruiksgemak aangeboden. De Aanbieder en/of Ontwikkelaar aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Werking van de Website

De Aanbieder doet zijn uiterste best om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen. Verder doet de Aanbieder en/of Ontwikkelaar al wat redelijk is om eventuele ongemakken die door technische fouten veroorzaakt zijn zoveel mogelijk te beperken. De Aanbieder en/of Ontwikkelaar kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden of dat er zogenaamde virussen of andere vormen van malware worden binnengebracht. Daarom kan de Aanbieder en/of Ontwikkelaar je niet garanderen dat de toegang tot de Website op geen enkele manier wordt onderbroken of dat Je niet op een andere manier hinder zou kunnen ondervinden. 

Om bovenvermelde redenen kan Je de Aanbieder noch de Ontwikkelaar aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten, functiestoornissen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van eender welke toegang en/of het Gebruik van de Website of de externe websites van derden en de daaruit voortvloeiende schade.

Bovendien erken en aanvaard Je het recht van de Aanbieder en/of Ontwikkelaar om de toegang tot de Website op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken onder meer wegens de volgende redenen, doch zonder daartoe beperkt te zijn: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude, of verhelpen aan technische of operationele functiestoornissen, of in geval van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden of het hebben van daadwerkelijke kennis van dergelijke inbreuk, of in geval van stopzetting van de activiteiten van de Aanbieder, etc. 

Dergelijke onderbrekingen zijn essentieel om wijzingen en verbeteringen aan de Website aan te brengen, alsook om een regelmatig technisch onderhoud en het bijwerken van de inhoud te verzekeren. In geen enkel geval kan je de Aanbieder of de Ontwikkelaar aansprakelijk stellen voor een nadeel dat Je zou lijden door dergelijke onderbrekingen.

Verplichtingen van de Gebruiker

Bovenop wat hierboven werd vermeld, engageer Je Je als Gebruiker in het bijzonder om de volgende gedragsregels en etiquette na te leven. Elke Gebruiker verklaart en waarborgt:

Intellectuele Eigendomsrechten

Je aanvaardt en erkent dat de Website en de Informatie beschermd zijn door intellectuele rechten van de Aanbieder en/of Ontwikkelaar of van derden en dat deze te allen tijde dienen te worden gerespecteerd.

Wat het reproduceren en meedelen van de Informatie betreft gelden de volgende regels.

Als Gebruiker krijg je van de Aanbieder een niet-exclusief recht om de Website te Gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Dit houdt in dat Je de Website mag bekijken en Informatie mag uploaden, dat Je van deze Informatie kennis mag nemen en ze in het kader van de diensten die op de Website worden aangeboden op een normale wijze mag Gebruiken en reproduceren voor niet-commerciële doeleinden ten behoeve je voorziening.

Met betrekking tot de Informatie dient de Gebruiker op eigen gezag en op eigen verantwoordelijkheid na te gaan in welke mate de Informatie mag gereproduceerd en/of publiek meegedeeld mag worden. Concreet dient de Gebruiker zelf uit te maken in welke mate de Informatie beschermd is door intellectuele rechten en uit te maken of de Informatie is vrijgegeven door middel van een vrij licentiemodel, zoals bijvoorbeeld de http://www.creativecommons.org/ : Creative Commons. De Gebruiker erkent dat dergelijke licentiemodellen ook bepaalde verplichtingen met zich kunnen meebrengen en aanvaardt dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is deze te respecteren.

Indien de Informatie niet is vrijgegeven onder een vrij licentiemodel, blijven de gewone regels van de toepasselijke intellectuele rechten van kracht. Andermaal is enkel en alleen de Gebruiker ervoor verantwoordelijk dat de Informatie niet wordt aangewend op een wijze die strijdig is met de rechten van de houder van de betreffende intellectuele rechten of de toepasselijkheid van enige excepties of uitzonderingen op deze rechten.

De Aanbieder is producent van de Databank(en) die zich op de Website bevinden en bijgevolg is de Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken integraal van toepassing. 

De eigendom van en de intellectuele rechten op de Databank(en) liggen bij de Aanbieder. De eigendom van en de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de Databank(en) berusten bij de eigenaar(s) van de inhoud in kwestie. De inhoud van deze Databank(en) wordt mogelijks beschermd door de toepasselijke auteurswetten of overige wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom, en het gebruik ervan dient te geschieden volgens de hierboven aangegeven regels. 

Het is verboden de Databank(en) te reproduceren en/of mede te delen aan het publiek, tenzij deze reproductie bestemd is ter aanwending in een administratieve of gerechtelijke procedure en slechts een onderdeel van de Databank(en) betreft.

Elk toegestaan Gebruik van de Databank en de Informatie die erin is vervat houdt bovendien in dat Je steeds op een duidelijke en zichtbare manier de bron van Informatie dient te vermelden. Dit wil zeggen dat je, naast de bronvermelding van de auteur van de Informatie, de naam van de Aanbieder als producent van de Databank dient te vermelden. 

Behoudens wat hierboven vermeld is, mag Je de Website niet (op welke manier ook of op welke informatiedrager ook) geheel of gedeeltelijk kopiëren, aanpassen, vertalen, verkopen, verhuren, uitlenen, meedelen aan het publiek of zelf afgeleide werken van voormelde elementen creëren zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Aanbieder en Ontwikkelaar (of de betreffende auteur).

Vertrouwelijkheid

Alle Informatie die je aan de Aanbieder en/of Ontwikkelaar bezorgt, met inbegrip van de gegevens of de reacties betreffende de inhoud van deze Website, zal als openbaar worden beschouwd.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Je eventueel zou doorgeven aan de Aanbieder worden overeenkomstig onze Privacyverklaring behandeld en/of verwerkt.

Niet-verzakingsbeding

Het nalaten van de Aanbieder en/of Ontwikkelaar om een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment of gedurende een periode te doen uitvoeren of het nalaten van de Aanbieder en/of Ontwikkelaar om enig recht op grond van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan deze bepaling of aan haar rechten en beïnvloedt op geen enkele manier het recht van de Aanbieder en/of Ontwikkelaar om op ieder ogenblik deze bepaling te doen uitvoeren of dit recht uit te oefenen.

Rechtsgeldigheid van de Gebruiksvoorwaarden

De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling zal beogen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het enkel de hoven en de rechtbanken van Brussel zijn die de bevoegdheid hebben om kennis te nemen van een gebeurlijk geschil omtrent de toepassing of de interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden met uitsluiting van enige andere rechtbank.

Wijzigingen aan de Website en/of de Gebruiksvoorwaarden

De Aanbieder en de Ontwikkelaar hebben het recht om de Website en de Informatie op elk moment te wijzigen en, tijdelijk dan wel definitief te laten verwijderen. Bovendien heeft de Aanbieder het recht de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden aan te passen, bij te werken of te veranderen. Het is Jouw eigen verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de bepalingen, voorwaarden, kennisgevingen en eventuele aanvullende voorwaarden door te nemen. In geval Je de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft Gebruiken, geef Je daarmee aan dat Je uitdrukkelijk instemt met de wijzigingen en deze aanvaardt. 
Bovendien wijst de Aanbieder en de Ontwikkelaar elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortkomen uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de Gebruiksvoorwaarden.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen: dirk.delbaere@voluit.be

Laatst gewijzigd op 3 maart 2020.

Auteursrechten:

hoofdstuk kattenrassen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_kattenrassen

1 foto De Abessijn: Martin Bahmann (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abessinierkater1.jpg), „Abessinierkater1“, the dimentions, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

2 foto American Curl: Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]

3 foto Amerikaanse korthaar: odin_aka_zero-one [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

4 foto Balinees :Angelica Andersson [GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)]

5 foto Bengaal : V. Sauvaget [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

6 foto Blauwe Rus: French wikipedia: fr:Image:Bleurusse.jpg. Copyright © 2004, Luis (http://chezluis.free.fr) {{GFDL}}

7 foto bombay: Bombaykatze [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

8 foto brits korthaar: YK [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

9 foto burmees: I, Earth68 [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

10 foto Cornish rex: No machine-readable author provided. Groeni assumed (based on copyright claims). [CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)]

11 foto chartreuse kat: F. GeurdsVivienne [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)]

12 foto devon rex: Marjan Boonen [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

13 foto Don Sphynx: Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]

14 foto europese korthaar: Fleshgrinder [Public domain]

15 foto German Rex: I, Bebopscrx [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

16 foto: heilige Birmaan: I, Claudiabirmani [CC BY-SA 2.5 it (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/deed.en)]

17 foto: Japanse stompstaartkat: Wikipedia Japan user ようてい [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

18 foto: Laperm: Bebopscrx [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

19 foto Main Coon: Guayar at pl.wikipedia [Public domain]

20 foto Nebelung: Nebelung [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)]

21 foto: noorse boskat: Wieke de Rijk, Netherlands at nl.wikipedia [CC BY 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5)]

22 foto: Ocicat: Tom Bjornstad, Norway (User:ToB) [Copyrighted free use]

23 foto: Oosters korthaar: This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

24 foto Pers: zh:User:SElephant [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

25 foto Peterbald: I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

26 foto Ragdoll: Monkie [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

27 foto Savannah Jason Douglas [Public domain]

28 foto Schotse vouwoorkat: No machine-readable author provided. Portlembec~commonswiki assumed (based on copyright claims). [Public domain]

29 foto Siamees: Karin Langner-Bahmann, upload von Martin Bahmann [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

30 foto Siberische kat: Mstachul [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

31 foto Sphinx M.Minderhoud [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

32 foto Tonkanees: Ckahler grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law

33 foto Toyger: Heikki Siltala [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)]

34 foto turkse angora: Pablo1964 [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

35 foto Turkse Van: This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

36 foto schildpadkat: Kiiro [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

_______________

hoofdstuk dino's

_____________________________________________________________________________

Amargasaurus NT small (mirrored).jpg By © N. Tamura nobu.tamura@yahoo.com http://spinops.blogspot.com http://paleoexhibit.blogspot.com [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Amurosaurus-v3.jpg By Debivort (Made by Debivort on English Wikipedia) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

Animantarx 04829.JPG By Conty (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Ankylosaurus magniventris reconstruction.png By Emily Willoughby (e.deinonychus@gmail.com, http://emilywilloughby.com) (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Archaeoceratops BW.jpg By Nobu Tamura (http://spinops.blogspot.com) (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Australovenator.jpg By Artwork: T. Tischler, Australian Age of Dinosaurs Museum of Natural History. [CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons

Avimimus mmartyniuk wiki.png By Matt Martyniuk (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Bagaceratops BW.jpg By Nobu Tamura (http://spinops.blogspot.com) (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Barapasaurus DB.jpg Dmitry Bogdanov [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

BarsboldiaDB.jpg By Creator:Dmitry Bogdanov (dmitrchel@mail.ru) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Bravoceratops.jpg By FunkMonk (Michael B. H.) (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

Baryonyx BW.jpg By Nobu Tamura (http://spinops.blogspot.com) (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons

Carcharodontosaurus BW.jpg By Nobu Tamura (http://spinops.blogspot.com) (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons

Carnotaurus DB 2.jpg DiBgd at English Wikipedia [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons

Oviraptor digital1.jpg By Matt Martyniuk (Dinoguy2) (Own work) [CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons

Falcarius utahensis DWER 500.JPG By Conty (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Giganotos Db.jpg ДиБгд [Public domain], via Wikimedia Commons

Minmi paravertebra dinosauria.png By Mariana Ruiz LadyofHats [Public domain], via Wikimedia Commons

Mononykus2.jpg By No machine-readable author provided. ArthurWeasley~commonswiki assumed (based on copyright claims). [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons

Nothronychus BW2.jpg By Nothronychus_BW.jpg: ArthurWeasley (Nothronychus_BW.jpg) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0), CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0), CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

Sketch parasaurolophus.jpg By Tim Bekaert (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Prenoceratops BW.jpg By ArthurWeasley [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Sauroposeidon proteles.jpg By Levi bernardo (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Siamosaurus.jpg By FunkMonk (Michael B. H.) (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

De foto's in het 'hoofdstuk emoties' zijn gemaakt met AI.